Anti-Money-Laundering

Opatření proti praní špinavých peněz


Podnikatelé, kteří nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm (zákon jim říká povinné osoby), jsou povinni se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti.

Zákon těmto povinným osobám ukládá plnit tzv. AML povinnosti (AML = Anti-Money-Laundering = proti praní špinavých peněz).

AML povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (nebo také „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“).

Příslušná osoba k podání a řešení oznámení a způsobů uplatňování práv oznamovatelů je Beata Smolárová.Whistleblowing - oznámení protiprávního jednání (ochrana oznamovatelů)

(zaměstnavatele), pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou

obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem

práce nebo jiné obdobné činnosti (§ 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů), a které

protiprávní činnost, která má teprve nastat. Oznámení je však podmíněno souvislostí s pracovní činností a

nevztahuje se proto např. na novináře nebo jiné svědky.

dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě

známa (§ 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů).

    Příslušná osoba k podání a řešení oznámení a způsobů uplatňování práv oznamovatelů je Beata Smolárová.